II SA/Sz 1145/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3072215

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r. II SA/Sz 1145/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. T. o wyłączenie wszystkich sędziów i referendarzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie od rozpoznania sprawy ze skargi A. T. i G. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego postanawia: odrzucić wniosek o wyłączenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 marca 2020 G. T., nawiązując do wcześniejszych pism w sprawie, zażądał "wyłączenia wszystkich sędziów i referendarzy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Obowiązujące przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej jako "p.p.s.a.", nie przewidują możliwości wyłączenia sądu od orzekania w jakiejkolwiek sprawie poddanej jego kognicji.

O dopuszczalności takiego wniosku stanowi art. 20 § 4 p.p.s.a., zgodnie z treścią którego wniosek o wyłączenie sądu jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.

Treść ww. wniosku, potwierdza, że niewątpliwie skarżący domaga się wyłączenia tutejszego Sądu od orzekania w niniejszej sprawie, co czyni wniosek ten niedopuszczalnym i obliguje Sąd do jego odrzucenia.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie art. 20 § 4 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.