Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2880988

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 8 czerwca 2012 r.
II SA/Sz 1100/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Gebel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na zarządzenie Burmistrza z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół (...) postanawia: na podstawie art. 128 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270), podjąć z urzędu, z dniem dzisiejszym, postępowanie sądowe zawieszone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Sz 1100/11, ze względu na wydanie przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 1 czerwca 2012 r., sygn. akt I OSK 689/12 wyroku oddalającego skargę kasacyjną Gminy od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2011 r., sygn. akt II SA/Sz 1169/11, a tym samym ustaniu przyczyny zawieszenia postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.