Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851526

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 3 lipca 2014 r.
II SA/Sz 1067/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder.

Sędziowie WSA: Barbara Gebel (spr.), Marzena Iwankiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 lipca 2014 r. sprawy ze skargi P. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia

I. oddala skargę,

II. przyznaje od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rzecz adwokata Ł. M. kwotę (...) złotych, zawierającą należny podatek od towarów i usług, tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną udzieloną skarżącemu z urzędu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.