II SA/Sz 1051/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2983926

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2020 r. II SA/Sz 1051/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Grzegorczyk-Meder.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. Ś. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu I instancji o odmowie przyznania R. Ś. zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie do kosztów związanych z zakupem i wymianą drzwi wejściowych.

Rozstrzygnięcie to zostało doręczone stronie w dniu 7 sierpnia 2019 r. wraz z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia od niej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (zwrotne potwierdzenie odbioru k-37 akt administracyjnych).

W dniu 7 września 2019 r. R. Ś. nadał w urzędzie pocztowym, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym sporządzony na urzędowym formularzu PPF, załączając m.in. decyzję Kolegium z dnia (...) i odwołanie z dnia (...) W uzasadnieniu wniosku opisał swoje niezadowolenie w związku z wydaniem decyzji przez Kolegium jak i działalnością organu I instancji. Nadto wskazał, że "decyzję Kolegium odebrał 7 sierpnia 2019 r., zatem dochował terminu do złożenia odwołania do Wysokiego Sądu".

W dniu (...) października 2019 r. R. Ś. złożył osobiście w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Szczecinie skargę na powyższą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego na dofinansowanie do kosztów związanych z zakupem i wymianą drzwi wejściowych.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, wskazując na uchybienie terminu do złożenia skargi.

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2019 r., sygn. akt II SPP/Sz 146/19 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy, a Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r., sygn. akt I OZ 156/20 oddalił zażalenie skarżącego na ww. postanowienie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Stosownie do art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl § 4 art. 53 p.p.s.a. termin, o którym mowa w § 1 i 2 uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła skargę wprost do sądu administracyjnego.

W niniejszej sprawie zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu 7 sierpnia 2019 r. W tej sytuacji trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 6 września 2019 r., który to dzień nie był sobotą, ani dniem wolnym od pracy.

Z akt sprawy wynika, że skarżący złożył osobiście skargę do Sądu w dniu 4 października 2019 r. To powoduje, że skarżący bezspornie uchybił ustawowemu trzydziestodniowemu terminowi do skutecznego wniesienia skargi.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (§ 3).

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł, jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.