Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2130772

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 23 września 2016 r.
II SA/Rz 995/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Józefczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi ZL na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowalnego w (...) z dnia (.) maja 2016 r. nr (.) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

V UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 18 sierpnia 2016 r. skierowano do skarżącego wezwanie do uzupełnienia braku fiskalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 100 zł. Tego dnia wykonano również zarządzenie z dnia 18 lipca 2016 r. o wezwaniu do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie 2 jej odpisów w celu doręczenia pozostałym stronom. Wezwanie zawierało pouczenie o konieczności wykonania ww. obowiązków w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Doręczono je adresatowi w dniu 31 sierpnia 2016 r. Wyznaczony termin upłynął bezskutecznie w dniu 7 września 2016 r.

Wobec tego skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) dalej zwanej: "p.p.s.a.". Stosownie bowiem do art. 47 § 1 p.p.s.a., do skargi należy dołączyć odpisy dla doręczenia ich pozostałym stronom. Jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia (art. 49 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3). Natomiast, jeżeli pismo podlegające opłacie sądowej, w tym skarga, nie zostało należycie opłacone przewodniczący wzywa obowiązanego, aby należną opłatę uiścił w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, ponieważ wobec braku opłaty sądowej Sąd nie podejmie żadnej czynności (art. 220 § 1 i 3).

Z podanych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.