Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723147

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 27 września 2019 r.
II SA/Rz 986/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Zaborniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. na decyzję (...) Sp. z o.o. z/s w (...) z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej - postanawia -

I. umorzyć postępowanie sądowe;

II. zasądzić od (...) Sp. z o.o. z/s w (...) na rzecz A.K. kwotę 200 zł (słownie: dwieście złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją (...) Sp. z o.o. z/s w (...) utrzymał w mocy decyzję własną z dnia (...) grudnia 2018 r. nr (...) orzekającą o odmowie udostępnienia informacji publicznej na wniosek A.K. (dalej jako: Skarżący).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji wraz z decyzją ją poprzedzającą oraz o zasądzenie na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

Z nadesłanych akt administracyjnych oraz odpowiedzi na skargę wynika, że zaskarżone rozstrzygnięcie zostało w całości uchylone decyzją (...) Sp. z o.o. z/s w (...) z dnia (...) marca 2019 r., nr (...), wydaną wskutek uwzględnienia skargi w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a.").

W piśmie procesowym z dnia 1 września 2019 r. Skarżący potwierdził, że skarga została przez organ uwzględniona i uzyskał żądaną informację. Jednocześnie przychylił się do wniosku organu o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego oraz podtrzymał swój wniosek o zasądzenie kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

W rozpatrywanej sprawie organ uwzględnił skargę w całości i decyzją z dnia (...) marca 2019 r., nr (...) uchylił zaskarżoną decyzję. Wobec wyeliminowania z obrotu prawnego zaskarżonego rozstrzygnięcia postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe, co w konsekwencji obliguje Sąd do jego umorzenia w myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Stosownie zaś do art. 201 § 1 p.p.s.a. należało orzec o zwrocie kosztów postępowania, który przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a., a zatem w przypadku uwzględnienia skargi. Rozstrzygnięcie to nie jest w żaden sposób uzależnione od uznaniowości Sądu, a jedynie od samego faktu uwzględnienia skargi. W przedmiotowej sprawie na zasądzone koszty złożył się uiszczony wpis od skargi w kwocie 200 zł.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.