Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2874199

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 3 grudnia 2013 r.
II SA/Rz 982/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Robert Sawuła Sędziowie SO del. Elżbieta Mazur-Selwa NSA Małgorzata Wolska (spr.) Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 3 grudnia 2013 r. sprawy ze skargi S. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.