Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734328

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
II SA/Rz 95/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną przez J. P. decyzją z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (...) utrzymał w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) września 2014 r. Nr (...) o odmowie wprowadzenia zmiany użytku gruntowego na działce nr 183 położonej w gm. (...), obr. (...), oznaczonego symbolem "Bi", tj. inne tereny zabudowane o pow. 0,42 ha na użytek "grunty rolne zabudowane".

W wyniku rozpoznania wniosku o przyznanie prawa pomocy, WSA

w Rzeszowie postanowieniem z dnia 27 marca 2015 r. odmówił skarżącemu zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata; wniesione przez niego zażalenie na to postanowienie zostało oddalone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2015 r. sygn. akt I OZ 392/15.

Skierowany w następstwie powyższego do skarżącego odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł został odebrany przez jego dorosłego domownika (R. P.) 14 maja 2015 r., czego dowodem jest zalegające w aktach sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru (k. 62 akt sądowych); taki sposób doręczenia jest względem niego skuteczny, gdyż zgodnie z art. 72 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, jeżeli osoba ta nie ma sprzecznych interesów w sprawie i podjęła się oddania mu pisma.

Mimo wskazanego w wezwaniu rygoru, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi, nie został on opłacony (ostatnim dniem terminu był 21 maja 2015 r.).

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Na podstawie zaś § 3 tego artykułu, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro zatem J. P. nie zastosował się do doręczonego wezwania i nie uiścił we wskazanym terminie wpisu od skargi, wniesiona przez niego skarga nie może być rozpoznawana i podlega na podstawie powołanego przepisu odrzuceniu.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.