Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1981626

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 9 lutego 2016 r.
II SA/Rz 883/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Elżbieta Mazur - Selwa Sędziowie WSA Paweł Zaborniak (spr.) WSA Joanna Zdrzałka Protokolant sekretarz sądowy Sylwia Opioła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.