Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2836442

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 21 września 2015 r.
II SA/Rz 863/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) maja 2014 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych - postanawia - podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.