Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 28 stycznia 2009 r.
II SA/Rz 855/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Lechowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze z dnia (...) sierpnia 2008 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zezwolenia na trwałe wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych skargę odrzucić.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzję z dnia (...) sierpnia 2008 r., nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu odwołania D. K. reprezentowanej przez pełnomocnika - adwokata A. M., od decyzji Prezydenta Miasta nr (...) z dnia (...) maja 2008 r. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta nr (...) z dnia (...) listopada 2007 r. w części dotyczącej zezwolenia na trwałe wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych działki nr (...) położonej w P. oraz nałożenia z tego tytułu obowiązku uiszczania opłat rocznych - utrzymało ją w mocy.

Od tej decyzji w terminie zakreślonym w art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - określanej dalej jako p.p.s.a., pełnomocnik skarżącej - adwokat A. M. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Natomiast art. 221 p.p.s.a. stanowi, że pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo się odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.)

w sprawach skarg z zakresu dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się wpis stały wysokości 200 zł.

Skoro w tej sprawie określony wyżej wpis nie został uiszczony, mimo że skargę wniósł reprezentujący stronę adwokat - podlega ona odrzuceniu.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 221 p.p.s.a.