Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 28 lipca 2009 r.
II SA/Rz 841/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2009 r. wniosku Stowarzyszenia Mieszkańców R. "Ekologiczna D." o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. akt II SA/Rz 841/08 w sprawie ze skargi G. i S.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) października 2008 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 lipca 2009 r. odbyła się rozprawa ze skargi G. i S.T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia. Z uwagi na wniosek Stowarzyszenie "Ekologiczna D." dotyczący zgłoszenia udziału w postępowaniu na prawach strony, Sąd postanowieniem wydanym na podstawie art. 33 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi rozpoznał ten wniosek i postanowił odroczyć rozprawę.

W piśmie z dnia 20 lipca 2009 r. Stowarzyszenie "Ekologiczna D." wniosło o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie sygn. akt II SA/Rz 841/08.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a. uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, dotyczy to sytuacji, w których skargę uwzględniono. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku - art. 141 § 2 p.p.s.a.

Termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku rozpoczyna swój bieg, co do zasady, w dniu ogłoszenia wyroku. Wobec powyższego wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być złożony skutecznie dopiero po ogłoszeniu sentencji wyroku. Wniosek, który przed tą chwilą wpłynął do Sądu lub został nadany na poczcie na adres Sądu jest bezskuteczny.

Na rozprawie w dniu 15 lipca 2009 r. Sąd postanowieniem wydanym na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a. rozpoznał wniosek Stowarzyszenia dotyczący zgłoszenia udziału w postępowaniu na prawach strony i postanowił odroczyć rozprawę.

W dniu 21 lipca 2009 r. Stowarzyszenie wniosło o sporządzenie uzasadnienia wyroku sygn. akt II SA/Rz 841/08 z dnia 15 lipca 2009 r., mimo tego, że rozstrzygnięcie w sprawie nie zostało jeszcze wydane. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku jest przedwczesny.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 141 § 3 p.p.s.a. należało postanowić jak w sentencji.