Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2714634

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
II SA/Rz 840/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia (...) maja 2019 r. nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W. M. zastępowany przez pełnomocnika M. M. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na postanowienie WLW z dnia (...) maja 2019 r. wydane w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie z 18 lipca 2019 r. M. M. - pełnomocnik W. M. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnionego odpisu do działania w imieniu skarżącego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie lub przed sądami administracyjnymi, stosownie do treści art. 35 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. - zwana dalej "p.p.s.a.") oraz do wyjaśnienia czy jest osobą uprawnioną do reprezentowania strony skarżącej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Do usunięcia tych braków wyznaczony został siedmiodniowy termin, liczony od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało skutecznie doręczone na wskazany w skardze adres w dniu 24 lipca 2019 r.

Zakreślony termin upłynął bezskutecznie z dniem 31 lipca 2019 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, w tym m.in. zawierać podpis strony albo jej pełnomocnika. Art. 46 § 3 p.p.s.a. stanowi zaś, że w razie ustanowienia pełnomocnika do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli skarga jest wnoszona przez pełnomocnika, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. W tej sytuacji przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do nadesłania dokumentu pełnomocnictwa, w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 49 § 1 p.p.s.a.). Procesową konsekwencją nieuzupełnienia ww. braku, jest odrzucenie skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie W. M. - reprezentowany przez pełnomocnika M. M. prawidłowo wezwany do nadesłania pełnomocnictwa procesowego, nie zastosował się do powyższego i nie wykonał wezwania w zakreślonym siedmiodniowym terminie. Nieuzupełnienie zaś braku formalnego stanowi podstawę do odrzucenia skargi.

W zaistniałej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 46 § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

Wobec tego, że skarga podlegała odrzuceniu Sąd odstąpił od wzywania skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.