Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 14 stycznia 2009 r.
II SA/Rz 824/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Sawuła.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2008 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami z dnia 29 grudnia 2008 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wezwał M. B. do usunięcia braków fiskalnych oraz formalnych wniesionej przez niego skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) października 2008 r., nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w sprawie przejęcia na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego, poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 200 złotych oraz nadesłanie 5 odpisów skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 31 grudnia 2008 r.. Dołączono do niego stosowne pouczenie, iż procesową konsekwencją jego niewykonania w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia, będzie odrzucenie skargi. W dniu 2 stycznia 2009 r. skarżący uiścił wpis jednakże nie nadesłał odpisów skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył co następuje:

Wniesienie skargi do sądu administracyjnego nierozerwalnie łączy się z żądaniem oceny legalności działania bądź bezczynności administracji publicznej.

Do wszczęcia tego postępowania niezbędne jest skuteczne wniesienie skargi, a więc wniesienie skargi, spełniającej określone w ustawie warunki formalne, bez których nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe. Stosownie do treści art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) dalej jako p.p.s.a. do każdego pisma strony - w tym i skargi - powinny być dołączone jego odpisy, w ilości umożliwiającej przesłanie ich wszystkim stronom postępowania. Braki w tym zakresie obligują Przewodniczącego Wydziału do wezwania skarżącego o ich usunięcie w ustawowym terminie siedmiodniowym - art. 49 § 1 p.p.s.a. Nie usunięcie wskazanego braku w terminie, bez względu na przyczynę, powoduje odrzucenie skargi przez Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Brak jest prawnych podstaw do działania Sądu w zastępstwie skarżącego i usuwanie w jego imieniu braków formalnych skargi. Sytuacja taka prowadziłaby do tego, że nakazane ustawą wezwanie skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi oraz zaopatrywanie tego wezwania w rygor odrzucenia skargi byłyby w istocie iluzoryczne. W zaskarżonej decyzji nie zamieszczono wprawdzie pouczenia o konieczności dołączenia do skargi odpowiedniej liczby jej odpisów, lecz z tych właśnie przyczyn Sąd umożliwił skarżącemu usunięcie przedmiotowego braku zakreślając ustawowy termin siedmiodniowy. Wezwanie zostało sformułowane w sposób jasny i zrozumiały. Skarżący miał obowiązek nadesłać odpisy skargi, a ponieważ tego nie uczynił Sąd nie ma innej możliwości, jak skargę odrzucić.

Mając wyłożone względy na uwadze Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w związku z § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.