Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 9 lutego 2009 r.
II SA/Rz 805/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Maria Zarębska-Kobak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w osobie: Przewodniczący Sędzia NSA Maria Zarębska-Kobak po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. i C. B. na postanowienie Starosty z dnia (...) maja 2008 r., nr (...) w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości - postanawia - I. Odrzucić skargę. II. Zwrócić solidarnie stronom skarżącym kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem uiszczonego w sprawie wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) maja 2008 r., nr (...) Starosta P. przekazał według właściwości do Wójta Gminy wniosek C. B., K. S. i J. N. o rozgraniczenia działek nr 578, 575, 574 położonych w C., gmina A.

We wniesionej następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skardze K. S. i C. B. reprezentowane przez J. N. jako przedmiot skargi wskazały wyżej określone postanowienie Starosty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - określanej dalej jako p.p.s.a., Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skarżące jako przedmiot skargi wskazały postanowienie Starosty z dnia (...) maja 2008 r., nr (...) i dopuszczalność tak określonej skargi była przedmiotem oceny Sądu.

Stosownie do art. 52 § 1 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 p.p.s.a.).

Wniesienie skargi bez zachowania tego trybu skutkuje jej niedopuszczalnością i brakiem możliwości merytorycznego rozpoznania.

Przekładając powyższe reguły zawarte w wyżej określonych przepisach Sąd stwierdził, że skarżące zaskarżyły postanowienie organu I instancji bez wyczerpania trybu o jakim mowa w art. 52 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze, Sąd odrzucił wniesioną skargę jako niedopuszczalną na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 52 § 1 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu od skargi orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1a p.p.s.a.