Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2010 r.
II SA/Rz 804/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Paweł Zaborniak (sprawozdawca).

Sentencja

21 maja 2010 r. POSTANOWIENIE Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Przewodniczący referendarz sądowy Paweł Zaborniak po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku, adwokata A. S., o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem drugiej instancji udzielonej M. H., w sprawie ze skargi M. H., na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia (...).05.2008 r. nr (...), wydaną w przedmiocie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, - postanawia - przyznać adwokatowi A. S. od Skarbu Państwa kwotę 146,4 zł. (słownie: sto czterdzieści sześć złotych i czterdzieści groszy), tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą pomoc prawną, na którą składa się: 1) opłata z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w wysokości 120 zł, 2) stawka podatku od towarów i usług w wysokości 26,4 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 23 marca 2010 r. o sygn. II SA/Rz 804/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (dalej WSA) odrzucił skargę M. H. na uchwałę Rady Miasta (...) (...).05.2008 r., nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast postanowieniem z 24 lipca 2008 r., o sygn. akt II SA/Rz 804/08, referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie przyznał M. H. prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata. Zwrot kosztów udzielonej pomocy prawnej przed sądem pierwszej instancji oraz wydatków adwokata nastąpił na podstawie postanowienia referendarza sądowego WSA z 29 kwietnia 2010 r., o sygn. II SA/Rz 804/08

Wyznaczony przez Radę i umocowany przez stronę adwokat A. S. w piśmie z 18 maja 2010 r., zawierającym opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA z dnia 23 marca 2010 r. o sygn. akt II SA/Rz 804/08, wniosła o przyznanie wynagrodzenia za wykonanie nieopłaconej pomocy prawnej stronie skarżącej. W treści wniosku zostało zawarte oświadczenie o tym, iż pomoc prawna nie została opłacona w całości jak i w części przez stronę skarżącą.

Wyznaczony adwokat ma prawo do wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych wydatków na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.; dalej zwana p.p.s.a.).

Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, ponoszone przez Skarb Państwa zostały uregulowane przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.), dalej zwane rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Stosownie do treści przepisu § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują:

1)

opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz

2)

niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Stawki minimalne, o których mowa w powołanej wyżej regulacji określa natomiast § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. W niniejszej sprawie stawka minimalna wynosi 120 zł, co wynika bezpośrednio z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b tego rozporządzenia. Adwokat prowadził sprawę przed wydaniem przez WSA orzeczenia kończącego postępowanie. Praca adwokata w niniejszej sprawie polegała na zapoznaniu się z aktami sądowymi i administracyjnymi sprawy oraz postanowieniem kończącym postępowanie przed Sądem pierwszej instancji. Na tej podstawie adwokat sporządził opinię o braku podstaw do kwestionowania wyroku WSA za pomocą skargi kasacyjnej. W powyższej opinii stwierdzono m.in., iż Sąd pierwszej instancji odrzucając skargę M. H. słusznie uznał, że skoro skarżąca wzywała Radę Miasta do usunięcia naruszenia prawa to mogła to uczynić wyłącznie jednokrotnie. Wyrażono też zdanie, iż Skarżąca wniosła skargę po upływie terminów wskazanych w art. 53 § 2 p.p.s.a.

Biorąc pod uwagę nakład pracy adwokata ustanowionego z urzędu, referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie przyznaje adwokatowi A. S. od Skarbu Państwa kwotę 120 zł, tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej na podstawie art. 250, art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a., § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz § 19 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Opłata ta podlega podwyższeniu zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o stawkę podatku od towarów i usług, czyli o 22% ustalonej kwoty wynagrodzenia.