Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
II SA/Rz 804/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Piotr Godlewski (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adw. A. S. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi M. H. na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia (...) maja 2008 r. Nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postanawia przyznać pełnomocnikowi skarżącej adw. A. S. kwotę 309,80 zł. (trzysta dziewięć złotych 80/100) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, która to kwota obejmuje należną tytułem wynagrodzenia opłatę w wysokości 240 zł. naliczone od niej 22% podatku od towarów i usług, tj. 52,80 zł oraz zwrot poniesionych wydatków w wysokości 17 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2009 r. sygn. akt j.w. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie przyznał M. H.

w sprawie z jej skargi na uchwałę Rady Miasta (...) z dnia (...) maja 2008 r. Nr (...) prawo pomocy, ustanawiając dla niej adwokata.

Wydanym na rozprawie w dniu 23 marca 2010 r. postanowieniem Sąd ten odrzucił skargę M. H. z uwagi na jej wniesienie z uchybieniem terminu.

W protokole rozprawy poprzedzającej wydanie postanowienia reprezentująca skarżącą adw. A. S. wniosła o zwrot kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych podając przy tym, że koszty te nie zostały uiszczone ani w części, ani w całości.

Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Zgodnie z regulacją zawartą w § 19 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1348 ze zm.), koszty tej pomocy obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c tego rozporządzenia, który obejmuje wszystkie sprawy z wyjątkiem tych, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna a także decyzja lub postanowienie Urzędu Patentowego, stawka minimalna w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie stanowiącej przedmiot zaskarżenia wynosi 240 zł.

Uwzględniając charakter sprawy oraz nakład pracy pełnomocnika obejmujący zapoznanie się ze sprawą oraz udział w rozprawie, przyznano tytułem opłaty za nieopłaconą pomoc prawną ww. kwotę 240 zł. która ulega podwyższeniu o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (§ 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia). Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynosi ona 22%, co od kwoty 240 zł daje 52,80 zł.

Ponieważ ponoszone przez Skarb Państwa koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu oprócz opłaty obejmują również niezbędne, udokumentowane wydatki, za taki należy uznać poniesioną przez adw. A. S. opłatę skarbową w kwocie 17 zł od udzielonego jej przez M. H. pełnomocnictwa (zostało to wykazane załączoną kserokopią dowodu wpłaty).

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów w) z z art. 258 § 2 pkt 8 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji postanowienia.