Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 stycznia 2009 r.
II SA/Rz 785/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ryszard Bryk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U.N., J.N., A.K., M.T. i Z.G. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za zbytą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość postanawia odrzucić skargę J.N, A. K., M.T. i Z.G.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia(...). nr (...) Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Prezydenta Miasta z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w R. oznaczone jako byłe działki nr 57, 64, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 61 obręb 109. Decyzja ta z pouczeniem o sposobie i terminie do wniesienia skargi została doręczona stronom postępowania.

W dniu 11 października 2008 r. została nadana na poczcie skarga U. i J.N., A.K., Z.G. i M.T.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej odrzucenie jako wniesionej po terminie.

U.N. wniosła o przywrócenie jej terminu do wniesienia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej skrótem p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. obliguje Sąd do odrzucenia skargi wniesionej po upływie terminu do jej wniesienia.

Z akt sprawy wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona U. i J.N. w dniu 9 października 2008 r., A.K. w dniu 9 października 2008 r. M.T. w dniu 9 października 2008 r. oraz Z. i K.G. w dniu 10 października 2008 r. (k. 63, 64, 65 i 67 akt administracyjnych II instancji). Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 10 listopada 2008 r., natomiast skarga została wniesiona w dniu 11 listopada 2008 r., a więc z przekroczeniem ustawowego terminu.

Skarga U.N. nie podlega odrzuceniu wobec złożonego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W takim stanie rzeczy i na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.