Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 14 stycznia 2009 r.
II SA/Rz 771/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na decyzję Wojewody P. z dnia (...) października 2008 r., Nr (...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia

1.

odrzucić skargę

2.

zwrócić skarżącej A. K. wpis od skargi w wysokości 200 zł (dwustu złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) października 2008 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Wojewody P., z zachowaniem przewidzianego terminu, wpłynęła skarga A. K. na decyzję organu z dnia z dnia (...) października 2008 r., Nr (...) wydaną w przedmiocie zwrotu nieruchomości.

Z uwagi na to, że skarga nie została opłacona, Sąd wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu, wyznaczając jej w tym celu termin 7 dni i zastrzegając, że po jego bezskutecznym upływie, skarga zostanie odrzucona. Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 4 grudnia 2008 r. W dniu 12 grudnia 2008 r. A. K. dokonała zlecenia przelewu kwoty 200 zł na rachunek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Jednym z warunków prawidłowości wniesienia skargi jest jej opłacenie. Zgodnie bowiem z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis od niniejszej skargi, jako że jej przedmiotem nie są należności pieniężne, ma charakter wpisu stałego, a jego wysokość została określona w § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r., (Nr 221, poz. 2192) i wynosi 200 zł.

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, jak brzmi dalsza część przepisu, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, w przypadku gdy pismem jest skarga, pod rygorem jej odrzucenia - art. 220 § 3 p.p.s.a. Skutek w postaci odrzucenia powoduje zarówno nieuiszczenie wpisu w ogóle, uiszczenie go w innej aniżeli określona w zarządzeniu wysokości, jak też uiszczenie go z przekroczeniem wyznaczonego terminu. Jak stanowi bowiem art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Wezwanie zostało skarżącej doręczone w dniu 4 grudnia 2008 r., zatem termin do jego uiszczenia upływał w dniu 11 grudnia 2008 r., podczas gdy skarżąca dokonała przelewu wymaganej kwoty dopiero w dniu 12 grudnia 2008 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.