Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 15 lipca 2009 r.
II SA/Rz 765/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Czarnik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2009 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Nr (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2008 r., nr (...) w przedmiocie niedopuszczalności odwołania - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) sierpnia 2008 r., nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło niedopuszczalność odwołania wniesionego przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości NR (...) (dalej zwana w skrócie Wspólnotą) od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy N. D. z dnia (...) czerwca 2008 r., nr (...) w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą "zmiana sposobu użytkowania lokalu nr 15 w budynku wielorodzinnym przy ul. J. P. II w N. D., na działce o nr Ew. (...) z przeznaczeniem na cele usługowe". Postanowienie zostało doręczone Wspólnocie w dniu 1 września 2008 r.. W dniu 30 września 2008 r. Wspólnota zaskarżyła powołane na wstępie postanowienie do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie. Skarga została podpisana przez dwóch członków zarządu A. M. i A. L. Z nadesłanych na wezwanie sądu uchwał oraz wyjaśnień wynika jednoznacznie, że Wspólnotę reprezentuje zarząd, natomiast sposób tej reprezentacji zgodny jest z postanowieniami art. 21, 22 i następnych ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, zwana dalej w skrócie uwl.).

Zarządzeniem z dnia 17 listopada 2009 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wezwał stronę skarżącą do nadesłania uchwały właścicieli lokali wyrażającą zgodę na wniesienie skargi na powołane na wstępie postanowienie SKO. Do wezwania dołączono stosowne pouczenie, że jego niewykonanie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenie skutkować będzie odrzuceniem skargi. Wezwanie zostało doręczone w dniu 1 grudnia 2008 r.. Pismem z dnia 8 grudnia 2008 r. Zarząd Wspólnoty wyjaśnił, że w jego ocenie wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie nie jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd i z tej przyczyny - dla skuteczności skargi - legitymowanie się żądaną uchwałą nie jest wymagane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna i z tej przyczyny podlega odrzuceniu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 uwl zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Stosownie zaś do art. 22 ust. 1 i 2 tej ustawy czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie, natomiast do podjęcia czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej. W ocenie sądu wniesienie skargi do sądu administracyjnego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd i z tej przyczyny uchwała wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności jest jedynym z warunków, który formalnie rozstrzyga o jej dopuszczalności tak również A. Żmudzińska, Reprezentacja wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Administracja 2006, nr 4, s. 110 i 111. Innymi słowy, niedołączenie do skargi uchwały właścicieli wyrażającej zgodę na jej wniesienie do sądu administracyjnego przez zarząd stanowi brak podlegający usunięciu w trybie art. 49 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm. zwana dalej w skrócie p.p.s.a.). Nieprzedłożenie uchwały na wezwanie przewodniczącego, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., obliguje sąd do odrzucenia skargi.

Pojęcie czynności zwykłego zarządu nie jest zdefiniowane prawnie.

W literaturze ugruntowane jest stanowisko, że do tej kategorii należą czynności związane z załatwianiem bieżących spraw wynikających z normalną eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym - zob. E. Skowrońska-Bocian, Kodeks Cywilny. Komentarz, Tom I, pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa 2002, s. 438 i 439. Zawarty w art. 22 ust. 3 uwl katalog czynności przekraczających zwykły zarząd nie ma charakteru zamkniętego; ustawodawca posłużył się tu zwrotem

"w szczególności" co jednoznacznie rozstrzyga, że wyliczenie zawarte w tym przepisie nie jest pełne, a kwestia poszczególnych czynności powinna być każdorazowo rozstrzygana in casu, a więc z uwzględnieniem specyficznych dla niej cech. W stosunku do dużych wspólnot mieszkaniowych - a do takich należy strona skarżąca - trudno wyobrazić sobie, by wyłącznie w gestii zarządu pozostawała decyzja o wniesieniu skargi do sądu administracyjnego. Działań o tym charakterze nie można wszak uznać za czynność dotyczącą bieżących spraw związanych z normalną eksploatacją rzeczy i jej utrzymaniem w stanie niepogorszonym. Trzeba mieć również na uwadze, że wniesienie skargi wiąże się z kosztami, które w razie nieuwzględnienia skargi przez sąd zobowiązana będzie pokryć wspólnota, a więc ostatecznie wszyscy właściciele składających się na nią lokali.

Uwzględniając całość powyższego sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. skargę odrzucił.