Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2883114

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 13 listopada 2012 r.
II SA/Rz 745/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący NSA Małgorzata Wolska (spr.) Sędziowie NSA Maria Piórkowska WSA Robert Sawuła Protokolant st. sekr. sąd. Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 13 listopada 2012 r. sprawy ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2012 r. nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.