Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2068920

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 16 czerwca 2016 r.
II SA/Rz 739/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym wniosku M. M. o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) kwietnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie doprowadzenia samowolnie wykonanych robót do stanu poprzedniego - postanawia - wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

M. M. zakwestionował w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB) z dnia (...) kwietnia 2016 r. Nr (...), która uchyliła decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) lutego 2016 r. Nr (...) i jednocześnie nakazała wymienionemu doprowadzenie samowolnie wykonanych robót w budynku mieszkalnym usytuowanym na działce nr 884/1, położonej w K. przy ul. M. (...) do stanu poprzedniego poprzez podniesienie stropu do stanu poprzedniego oraz likwidację ścianek działowych.

Skarżący wniósł równocześnie o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, bowiem rozpoczęcie wykonywania robót mogłoby spowodować trudne do odwrócenia w późniejszym czasie skutki, a także niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody, włączając trwałą zmianę sposobu zagospodarowania nieruchomości. Wnioskodawca zwrócił nadto uwagę na wysokie, związane z nakazanymi robotami koszty, które nie są - w jego ocenie - konieczne. Dotychczasowy stan, wynikający z jego działań ma bowiem w zamierzeniu zapobiec dalszej dewastacji budynku, a wykonanie ponownych prac nie znajduje uzasadnienia technicznego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zasadą jest wykonalność ostatecznych decyzji administracyjnych. Jednak istnieje odstępstwo od powyższej. Mianowicie, w razie wniesienia skargi na określoną decyzję sąd uprawniony jest - na wniosek skarżącego - do wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania tego rozstrzygnięcia. Stanowi o tym art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718)., zwanej dalej "p.p.s.a.". Przesłanką udzielenia stronie skarżącej tymczasowej ochrony jest bądź niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody bądź niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uprawdopodobnienie możliwości zaistnienia którejś z powyższych okoliczności jako następstwa wykonania zaskarżonego aktu spoczywa na wnioskodawcy. Sąd zobowiązany jest jednak również do wzięcia z urzędu pod uwagę nie podniesionych we wniosku kwestii, a mających znaczenie dla jego rozpoznania. Z tej ostatniej możliwości skorzystał Sąd w sprawie niniejszej, gdzie skarżący jedynie w sposób ogólnikowy odniósł się do przesłanek wstrzymania. Sąd uwzględnił jednak, że już z samej istoty nakazu wykonania określonych robót budowlanych (w rozpoznawanej sprawie chodzi o podniesienie stropu i likwidację ścianek działowych) wynikają trudne do odwrócenia skutki, jak też znaczna szkoda, która wiąże się z utratą określonych nakładów finansowych poniesionych na realizację wykonanych dotychczas prac, a także z poniesieniem następnych nakładów finansowych w celu wykonania nałożonego obowiązku.

Zwrócić uwagę należy, że instytucja wstrzymania wykonania decyzji ma na celu tymczasową ochronę strony przed wystąpieniem nieodwracalnych skutków lub znacznej szkody przed zbadaniem prawidłowości kwestionowanej decyzji przez sąd. Podniesiona zatem przez skarżącego kwestia konieczności i zasadności wykonania nakazanych czynności nie mogła stanowić przedmiotu oceny przy rozpoznawaniu wniosku.

Mając powyższe na względzie wstrzymano wykonanie zaskarżonej decyzji WINB z dnia (...) kwietnia 2016 r. na podstawie art. 61 § 3, § 5 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.