Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468892

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 3 czerwca 2014 r.
II SA/Rz 723/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego - postanawia - umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...), którą odmówiono przyznania A. A. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką J. A.

Skargą z dnia 23 września 2013 r. A. A. zaskarżył powyższą decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 1069/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zawiesił postepowanie sądowoadministracyjne.

W dalszej kolejności w dniu 27 maja 2014 r. (data nadania w placówce operatora pocztowego) skarżący skierował do tut. Sądu pismo, w którym wycofał skargę na decyzję SKO, prowadzoną pod sygn. akt II SA/Rz 1069/13.

W tej sytuacji WSA w Rzeszowie postanowieniem z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Rz 1069/13 podjął zawieszone postępowanie sądowe.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - określanej dalej jako "p.p.s.a."), skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie to wiąże sąd. Jedynie w przypadku, gdyby cofnięcie skargi zmierzało do obejścia prawa lub powodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, Sąd zobligowany jest do uznania tej czynności za niedopuszczalną.

Skuteczne cofnięcie skargi jest przesłanką umorzenia postępowania wskazaną w art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Mając na uwadze powyższe Sąd stwierdza, że okoliczność taka zachodzi w niniejszej sprawie. Skarżący pismem z dnia 27 maja 2014 r. cofnął skutecznie skargę, a w ocenie Sądu brak jest okoliczności, które wskazywałyby na konieczność uznania tego oświadczenia za niedopuszczalne. Z tej przyczyny postępowanie wszczęte na skutek skargi A. A. na wymienioną na wstępie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego podlega umorzeniu.

W związku z powyższym, na mocy art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 60 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.