Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1026854

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 20 lutego 2009 r.
II SA/Rz 677/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Lechowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w osobie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Lechowska po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. Z. o sprostowanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 677/08 oraz jego uzasadnienia w sprawie ze skargi M. Z. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków - postanawia - I. sprostować oczywistą omyłkę zaistniałą w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 677/08 w ten sposób, że w miejsce słów: "na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) sierpnia 2008 r." wpisać słowa: "na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) sierpnia 2008 r.", II. sprostować oczywiste omyłki zaistniałe w uzasadnieniu wyroku wskazanego w pkt 1 w ten sposób, że: 1. w miejsce słów: "M. Z." zawartych na str. 1 w wierszu 6 od dołu oraz na str. 9 w wierszach 8 i 12 od dołu, wpisać słowa: "M. Z.", 2. w miejsce słów: "decyzję z dnia (...).01.2006 r", zawartych na str. 4 w wierszu 15 od dołu, wpisać słowa: "decyzję z dnia (...).01.2007 r.", 3. w miejsce słów: "M. Z.", zawartych na str. 5 w wierszu 13 od góry, wpisać słowa: "M. Z.", 4. w miejsce słów: "nie miał postępowaniu odwoławczym" zawartych na str. 8 w wierszu 3 od góry, wpisać słowa: "nie miał w postępowaniu odwoławczym", 5. w miejsce słów: "w sprawie uzupełnienie treści decyzji z dnia (...) stycznia 2008", zawartych na str. 10 w wierszu 14 od góry, wpisać słowa: "w sprawie uzupełnienia treści decyzji z dnia (...) stycznia 2007 r.", 6. w miejsce słów: "z dnia 23 2008 r.", zawartych na str. 10 w wierszu 17 od dołu, wpisać słowa: "z dnia 23 maja 2008 r.", 7. w miejsce słów: " z dnia 22 października 2007 r.", zawartych na str. 10 w wierszu 14 od dołu, wpisać słowa: "z dnia 22 stycznia 2007 r.", 8. w miejsce słów: "dzial 1316/4", zawartych na str. 10 w wierszu 12 od dołu, wpisać słowa: "działki 1316/4", 9. w miejsce słów: " działki nr 13113", zawartych na str. 10 w wierszu 7 od dołu, wpisać słowa: " działki nr 1313", 10. w miejsce słów: " dizałki nr 1313", zawartych na str. 10 w wierszu 4 od dołu, wpisać słowa: "działki nr 1313", 11. w miejsce słów: "obligował organ umorzenia postępowania", zawartych na str. 10 w wierszu 2 od dołu, wpisać słowa: "obligował organ do umorzenia postępowania", 12. w miejsce słów: "dnia 17 czerwca 2008 r.", zawartych na str. 11 w wierszu 5 od dołu, wpisać słowa: "z dnia 17 czerwca 2008 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 677/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia (...) sierpnia 2008 r. nr (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Starosty z dnia (...) stycznia 2007 r. nr (...), uzupełnioną decyzją tego ostatniego organu z dnia (...) czerwca 2008 r. nr (...), w przedmiocie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków.

W dniu 16 lutego 2009 r. skarżący M. Z. złożył w tut. Sądzie wniosek o sprostowanie oczywistych omyłek zaistniałych tak we wskazanym wyżej wyroku, jak też w jego uzasadnieniu.

Po dokonaniu analizy wniosku oraz akt administracyjnych i sądowych niniejszej sprawy Sąd uznał, iż zasługuje on na uwzględnienie w całości. Wskazane we wniosku nieprawidłowe sformułowania stanowią oczywiste omyłki podlegające sprostowaniu w oparciu o art. 156 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Stosownie do § 1 tegoż przepisu sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Nie budzi przy tym wątpliwości, iż sprostowanie może dotyczyć również uzasadnienia wyroku (tak: postanowienie SN z 15 kwietnia 1982 r., I PZ 7/82, OSNCP 1982, nr 10, poz. 155).

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.