Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2068882

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 15 czerwca 2016 r.
II SA/Rz 664/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Mazur-Selwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2016 r., nr (...) w przedmiocie zmiany stosunków wodnych na gruncie postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 maja 2016 r., w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II Skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków skargi, przez uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 300 zł oraz o nadesłanie 8 egzemplarzy jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone Skarżącej w dniu 30 maja 2016 r., lecz wyznaczony w nim termin upłynął bezskutecznie w dniu 6 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."): Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z kolei z art. 220 § 3 p.p.s.a.: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, jak również bezskuteczny upływ terminu wyznaczonego do uzupełnienia braków formalnych skargi-odpisów skargi, oraz do uiszczenia wpisu, Sąd orzekł jak w sentencji, na podstawie wyżej cytowanych przepisów art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.