Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734336

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
II SA/Rz 603/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 15 maja 2015 r. wezwano skarżącego do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie 15 jej odpisów, a zarządzeniem z dnia 18 maja 2015 r. również do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł. Pisma sądowe zawierały pouczenie o konieczności wykonania ww. obowiązków w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe w piśmie z dnia 2 czerwca 2015 r. skarżący zwrócił się do Sądu "o zawieszenie postępowania sądowego", gdyż obecnie jest po zabiegu operacyjnym i nie jest w stanie sprostać wymaganiom wezwań. Skarżący nie uiścił należnego wpisu i nie nadesłał odpisów skargi.

Mając na względzie powyższe skarga TL podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.". Stosownie bowiem do art. 47 § 1 p.p.s.a., do skargi należy dołączyć odpisy dla doręczenia ich pozostałym stronom. Jeżeli skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jej uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia (art. 49 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3). Natomiast, jeżeli pismo podlegające opłacie sądowej, w tym skarga, nie zostało należycie opłacone przewodniczący wzywa obowiązanego, aby należną opłatę uiścił w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, ponieważ wobec braku opłaty sądowej Sąd nie podejmie żadnej czynności (art. 220 § 1 i 3).

Odnosząc się do wniosku skarżącego o zawieszenie postępowania sądowego wyjaśnić należy, że na obecnym jego wstępnym etapie nie mógł on zostać uwzględniony, ponieważ w pierwszej kolejności obowiązkiem Sądu jest podjęcie czynności mających na celu uzupełnienie braków formalnych skargi, aby zaistniała możliwość nadania sprawie prawidłowego biegu. Zawieszenie postępowania sądowego jest możliwe dopiero w sytuacji, gdy skarga jest dopuszczalna. Nieuzupełnienie natomiast braków formalnych skargi w zakreślonym terminie ustawowym świadczy o jej niedopuszczalności w rozumieniu art. 58 § 1 p.p.s.a. Z uwagi na wskazane przez stronę w piśmie z dnia 2 czerwca 2015 r. okoliczności Sąd zwraca również uwagę, że skarżącemu służy prawo ubiegania się o przywrócenie terminu do dokonania ww. czynności procesowych pod warunkiem wykazania jednak, że nie ponosi on winy w jego uchybieniu, stosownie do wymagań określonych w przepisach art. 86 i 87 p.p.s.a.

Z podanych względów orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.