Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996609

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.
II SA/Rz 579/15

UZASADNIENIE

Sentencja

St. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Piotr Godlewski po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adw. J. D. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt II SA/Rz 579/15 oddalającego skargę S. F. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2015 r. Nr (...) w przedmiocie pozbawienia statusu bezrobotnego postanawia przyznać pełnomocnikowi skarżącego adw. J. D. kwotę 311,70 zł (trzysta jedenaście złotych 70/100) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, na które składa się należna tytułem wynagrodzenia opłata w wysokości 250 zł, naliczone od niej 23% podatku od towarów i usług, tj. 57,50 zł oraz zwrot poniesionych wydatków w wysokości 4,20 zł.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 października 2015 r. sygn. akt j.w. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę S. F. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2015 r. Nr (...), zaś postanowieniem referendarza sądowego tego Sądu z dnia 8 grudnia 2015 r. - w wyniku rozpoznania złożonego przez skarżącego wniosku - przyznano mu prawo pomocy obejmujące ustanowienie adwokata, wyznaczonego następnie w osobie J. D. przez Okręgową Radę Adwokacką (...).

W dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynęła do Sądu - sporządzona przez wyznaczonego dla skarżącego adwokata - opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku (oznaczona datą 19 stycznia). W jej treści oraz w załączonym do niej piśmie przewodnim pełnomocnik wniósł o zasądzenie - z tytułu jej sporządzenia - kosztów pomocy prawnej z urzędu, które nie zostały opłacone w całości ani w części. Jednocześnie poinformował o przesłaniu jej odpisu listem poleconym skarżącemu oraz Dziekanowi ORA (...).

Rozpoznając przedmiotowy wniosek stwierdzono, co następuje:

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.