Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1813051

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 18 maja 2015 r.
II SA/Rz 472/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Stanisław Śliwa.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2015 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. na postanowienie (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odrzucenia zarzutów - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. Sp. z o.o. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na postanowienie (...) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) stycznia 2015 r. Nr (...) w przedmiocie odrzucenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego.

Wśród załączników skargi wymieniono: "dowód uiszczenia opłaty od skargi w wys. 100 zł". W rzeczywistości strona skarżąca nie uiściła jednak wymaganego wpisu od skargi. Dlatego też wezwano ją (za pośrednictwem pełnomocnika) do uiszczenia z tego tytułu kwoty 100 zł w terminie 7 dni, wskazując równocześnie rygor w postaci odrzucenia skargi na wypadek niewykonania tej czynności we wskazanym czasie.

Wezwanie powyższe doręczone zostało pełnomocnikowi Spółki dnia 28 kwietnia 2015 r. Do dnia 5 maja 2015 r. Spółka nie usunęła braku fiskalnego skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Według art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", od pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wobec brzmienia art. 230 § 2 p.p.s.a. skarga stanowi tego rodzaju pismo. Z kolei stosownie do art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W takiej sytuacji, przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu skarga podlega odrzuceniu.

Jak wyżej zaznaczono, wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi doręczone zostało pełnomocnikowi Spółki dnia 28 kwietnia 2015 r. (na co wskazuje zwrotne potwierdzenie jego odbioru), a zatem Spółka obowiązana była do opłacenia skargi do dnia 5 maja 2015 r. W terminie tym przedmiotowa opłata nie została uiszczona.

Wobec powyższego odrzucono niniejszą skargę, o czym orzeczono na podstawie art. 220 § 1, § 3 w zw. z art. 230 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.