Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2753997

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 29 maja 2019 r.
II SA/Rz 443/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Godlewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu M.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy - postanawia - odrzucić sprzeciw

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie z dnia 26 i 30 kwietnia 2019 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia odpowiednio: braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie i nadesłanie pełnomocnictwa do reprezentowania skarżącego w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi oraz braków fiskalnych poprzez uiszczenie wpisu od sprzeciwu na opisaną w sentencji niniejszego postanowienia decyzję w kwocie 100 zł. Odbiór przesyłki zawierającej wezwania pokwitowała adresatka osobiście w dniu 8 maja 2019 r. Wezwania zawierały pouczenie o konieczności ich wykonania w terminie 7 dni od daty doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi. Braki formalne ani fiskalne nie zostały do dnia 15 maja 2019 r. uzupełnione

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył co następuje:

Warunkiem wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego jest skuteczne wniesienie skargi/sprzeciwu spełniającego określone w ustawie warunki formalne, bez których nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe.

Zgodnie z treścią art. 64a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), od decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 k.p.a. skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść od niej sprzeciw, zwany dalej "sprzeciwem od decyzji". Stosownie do treści art. 64b § 1 p.p.s.a. do sprzeciwu od decyzji stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, a po myśli art. 64b § 2 p.p.s.a. sprzeciw od decyzji powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, żądanie jej uchylenia oraz oznaczenie organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Zgodnie z art. 57 § 1 p.p.s.a., który określa wymagania formalne skargi, powinna ona czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a więc zawierać m.in. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a.). Po myśli art. 34 p.p.s.a. strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników. Po myśli natomiast art. 35 § 1 p.p.s.a. Pełnomocnikiem strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również małżonek, rodzeństwo, wstępni lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne.

Na mocy art. 37 § 1 zd. pierwsze p.p.s.a. pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa, a po myśli art. 46 § 3 p.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem. Po myśli art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej, przy czym skutkiem nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. jest jej odrzucenie.

Stosownie do art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym skargi, pobiera się wpis. Jeżeli natomiast skarga nie została należycie opłacona, to zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, ponieważ wobec braku należnej opłaty Sąd nie podejmie żadnej czynności.

W świetle przywołanych wyżej unormowań nie budzi wątpliwości, że warunkiem nadania dalszego biegu sprzeciwowi na wskazaną w sentencji postanowienia decyzję, było złożenie pełnomocnictwa do reprezentowania strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub sądami administracyjnymi, podpisanie sprzeciwu i jego opłacenie. Pomimo prawidłowego doręczenia wezwania adresatka, działająca jako pełnomocnik skarżącego, nie uzupełniła braków formalnych ani fiskalnych sprzeciwu w powyższym zakresie, co skutkować musi jego odrzuceniem na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w zw. z art. 220 § 1 i 3 w zw. z art. 64b p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.