II SA/Rz 402/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812078

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 maja 2016 r. II SA/Rz 402/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A Sp. z o.o. w (...) o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry - postanawia - na podstawie art. 131 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) odmówić zawieszenia postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.