Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852249

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 lipca 2014 r.
II SA/Rz 400/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Joanna Zdrzałka Sędziowie WSA Magdalena Józefczyk WSA Paweł Zaborniak (spr.) Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 17 lipca 2014 r. sprawy ze skargi K. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) marca 2014 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.