Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894626

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 3 marca 2011 r.
II SA/Rz 4/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Joanna Zdrzałka(spr.) Sędziowie WSA Magdalena Józefczyk WSA Robert Sawuła Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 3 marca 2011 r. sprawy ze skargi L. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego. z dnia (...) listopada 2010 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.