Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 846924

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 12 lipca 2011 r.
II SA/Rz 379/06

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Robert Sawuła.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) lutego 2006 r., nr (...) w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej postanawia odrzucić wniosek skarżącego K. W. o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem z dnia 16 czerwca 2011 r. skarżący K. W. wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, uzasadniając go brakiem umiejętności prawniczych do prowadzenia sprawy w przedmiocie choroby zawodowej. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 7 czerwca 2011 r., II SA/Rz 379/06 odrzucono ten wniosek. Od postanowienia skarżący złożył sprzeciw skutkujący rozpoznaniem wniosku przez Sąd.

Wniosek skarżącego podlega odrzuceniu Zgodnie z art. 243 § 1 zd. pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wyrokiem z dnia 13 marca 2007 r., II SA/Rz 379/06 skarga K. W. została oddalona. Postanowieniem z dnia 18 maja 2007 r., II SA/Rz 379/06 stwierdzono prawomocność wyroku. W związku z wydaniem w sprawie prawomocnego orzeczenia Sądu, aktualnie nie toczy się żadne postępowanie sądowoadministracyjne, co oznacza, że wniosek skarżącego, jako niedopuszczalny, podlega odrzuceniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, działając na podstawie art. 243 § 1 i art. 254 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.