Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1813022

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 27 maja 2015 r.
II SA/Rz 343/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 maja 2015 r. skarżąca M.H. złożyła w tut. Sądzie pismo zawierające oświadczenie o cofnięciu skargi na opisaną w sentencji decyzję i zażądała zwrotu wpisu.

Zgodnie z przepisem art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej: "p.p.s.a.", skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie takie wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia. Nie stwierdzono bowiem występowania negatywnych przesłanek, które przemawiałyby za koniecznością uznania oświadczenia o cofnięciu skargi za niedopuszczalne.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.