Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1813012

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
II SA/Rz 270/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...) w przedmiocie czasowego odebrania zwierząt - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) grudnia 2014 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze (...), po rozpatrzeniu odwołania M. R., utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy (...) z dnia (...) listopada 2014 r. Nr (...) orzekającej o czasowym odebraniu jej dwóch zwierząt (konia i psa).

Skierowany do M. R. odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł został odebrany przez dorosłego domownika (męża) 18 marca 2015 r., czego dowodem jest zalegające w aktach sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru (k. 10 akt sądowych); taki sposób doręczenia jest względem niej skuteczny, gdyż zgodnie z art. 72 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, jeżeli osoba ta nie ma sprzecznych interesów w sprawie i podjęła się oddania mu pisma.

Mimo wskazanego w wezwaniu rygoru, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi, nie został on opłacony (ostatnim dniem terminu był 25 marca 2015 r.).

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Na podstawie zaś § 3 tego artykułu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro zatem M. R. nie zastosowała się do doręczonego wezwania i nie uiściła we wskazanym terminie wpisu od skargi, wniesiona przez nią skarga nie może być rozpoznawana i podlega na podstawie powołanego przepisu odrzuceniu. Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.