Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2113251

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 14 września 2016 r.
II SA/Rz 264/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Godlewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. i J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - postanawia - odrzucić skargę J. P.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) stycznia 2016 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...), działając na podstawie art. 7, art. 9, art. 64 § 2, art. 138 § 1 pkt 1 i art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i pkt 2 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), po rozpoznaniu odwołania złożonego przez K. K., utrzymało w mocy decyzję Burmistrza (...) z dnia (...) listopada 2015 r., Nr (...) znak: (...) odmawiającą ustalenia warunków zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego murowanego jednorodzinnego na działce nr 248/1 w Ł.

Wspólną skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie złożyli K. K. oraz J. P. Ich zdaniem kwestionowana decyzja jest "niewłaściwa, nieprawna i niezasadna", w sposób rażący narusza prawa obywatelskie i prawa własnościowe. Skarżący zakwestionowali sposób prowadzenia postępowania w tym ustalenie stanu faktycznego niezgodnie z rzeczywistością. Wbrew twierdzeniom organów J. P., jest "upoważniony z kilku względów prawnych do występowania wspólnie i udziału czynnego we wszystkich postępowaniach administracyjnych i sądowych".

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) wniosło o odrzucenie skargi J. P. oraz oddalenie skargi K. K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

skarga J. P. podlega odrzuceniu.

Na wstępie podkreślenia wymaga, że skuteczne wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego uzależnione jest m.in. od istnienia po stronie podmiotu wnoszącego skargę legitymacji do jej złożenia. Kwestię tę reguluje art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - zwanej dalej jako "p.p.s.a."), zgodnie z którym uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi (§ 2 cyt. artykułu).

Z powyższego wynika więc, że legitymacja do wniesienia skargi jest związana z posiadaniem przez skarżącego interesu prawnego. Kryterium "interesu prawnego", na którym oparta jest ta legitymacja, ma charakter materialnoprawny i wymaga stwierdzenia związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków wnoszącego skargę a zaskarżonym aktem lub czynnością organu administracji. Innymi słowy, interes prawny podmiotu wnoszącego skargę do sądu przejawia się w tym, że działa on bezpośrednio we własnym imieniu i ma roszczenie o przyznanie uprawnienia lub zwolnienie z nałożonego obowiązku - wyrok NSA z 3.06.1996 r., sygn. akt II SA 74/96, publ. ONSA 1997 Nr 2, poz. 89). Interes prawny istnieje zatem wtedy, kiedy można wskazać przepis prawa materialnego, z którego można wywieść dla danego podmiotu określone prawa lub obowiązki. W orzecznictwie podkreśla się przy tym, że mieć interes prawny to tyle, co wskazać przepis prawa uprawniający dany podmiot do wystąpienia z określonym żądaniem w stosunku do organu administracji publicznej (por. wyrok NSA z 22.02.1984 r., sygn. akt I SA 1748/83, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wniesienie skargi przez podmiot, któremu zgodnie z art. 50 § 1 lub § 2 p.p.s.a. przysługuje legitymacja do jej wniesienia, stanowi jedną z podstawowych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia, której brak skutkuje odrzuceniem skargi (por. wyrok NSA z dnia 4.02.1998 r., sygn. SA/Bk 947/96, LEX nr 31892, postanowienie NSA z dnia 19.05.1998 r., I SA/Łd 78/98, LEX 36198). W postanowieniu z dnia 13.06.2007 r., sygn. II FSK 1337/06 (LEX nr 384145) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że odrzucenie skargi uznać należy tylko wtedy za dopuszczalne, gdy brak legitymacji skargowej jest ewidentny, np. skargę wniosła osoba, której ustawa szczególna nie przyznaje w konkretnym przypadku tej legitymacji.

Przenosząc powyższe wywody na grunt rozpoznawanej sprawy stwierdzić należy, że J. P. nie ma interesu prawnego do wniesienia skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z (...) stycznia 2016 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy. Po jego stronie zachodzi oczywisty brak legitymacji do wniesienia skargi. J. P. nie był bowiem stroną postępowania administracyjnego zakończonego zaskarżoną decyzją. Z nadesłanych to tut. Sądu akt administracyjnych oraz z treści samej skargi nie wynika by posiadał on prawem chroniony interes prawny w zaskarżeniu przedmiotowej decyzji uprawniający go do wniesienia skargi w imieniu własnym, znajdujący swoje umocowanie w przepisach prawa materialnego.

Z zalegających w aktach administracyjnych wypisów z ewidencji gruntów jednoznacznie wynika, że jedyną właścicielką działki nr 248/1 jest K. K. Zatem to jej przysługiwał status strony w postępowaniu administracyjnym, to ona legitymuje się interesem prawnym. Z akt sądowych wynika także, że K. K. i J. P. żyją w konkubinacie. Zatem w okolicznościach sprawy można mówić o posiadanym przez J. P. interesie, ale jedynie faktycznym. Z faktu "wspólnego zamieszkiwania" nie można jeszcze wywodzić istnienia interesu prawego. J. P. jako podmiot niemający do wskazanej nieruchomości żadnych praw rzeczowych, nie ma także żadnych przyznanych przepisem prawa uprawnień lub obowiązków dotyczących postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy.

Z uwagi na stwierdzony brak legitymacji J. P do wniesienia skargi w niniejszej sprawie, Sąd odrzucił jego skargę, jako niedopuszczalną, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w zw. z art. 50 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.