Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1813011

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
II SA/Rz 26/15

UZASADNIENIE

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 14 października 2014 r. II GSK 750/13 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2012 r. II SA/Rz 1092/12 z uwagi na to, że w składzie zarządu B Sp. z o.o. z/s w (.) zachodziły braki uniemożliwiające jej działanie; organ ten był bowiem nieobsadzony. Z tej też przyczyny ustanowiony przez Spółkę pełnomocnik nie mógł działać w jej imieniu, skoro nie wskutek tego braku nie mogła ona realizować swojej zdolności procesowej.

Podjęte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie czynności wyjaśniające nie wykazały, aby powyższy stan uległ zmianie. Świadczą o tym przede wszystkim pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ale też informacja z Sądu Rejonowego w (...) i byłego kuratora Spółki ustanowionego i zwolnionego przez wymieniony Sąd, jak również treść odpisu pełnego z KRS z dnia 10 kwietnia 2015 r. Pomimo ponownego powołania przez sąd gospodarczy kuratora na podstawie art. 42 Kodeksu cywilnego zarząd Spółki w dalszym ciągu nie został powołany, a nie jest prowadzone przeciwko Spółce postępowaniu upadłościowe lub likwidacyjne, w którym byłaby reprezentowana przez innego przedstawiciela ustawowego. Za takiego nie może bowiem być uznany kurator ustanowiony na podstawie art. 42 Kodeksu cywilnego, ponieważ jego zadaniem jest jedynie podjęcie czynności zmierzających do powołania organów osoby prawnej lub jej likwidacji.

W tym stanie rzeczy postępowanie sądowe podlega obligatoryjnemu zawieszeniu, stosownie do art. 124 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Zgodnie z powołanym przepisem, Sąd zawiesza postępowanie z urzędu, jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.