Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851919

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 15 lipca 2014 r.
II SA/Rz 230/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Paweł Zaborniak Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk NSA Małgorzata Wolska (spr.) Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 15 lipca 2014 r. sprawy ze skargi W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2013 r., nr (...) w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.