Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996588

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 19 stycznia 2016 r.
II SA/Rz 23/16
Dopuszczalność skargi na niewykonanie wyroku wnoszonej w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. po nowelizacji z 2015 r.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Józefczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. na niewykonanie przez Starostę Powiatu (...) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2010 r. sygn. II SA/Rz 734/08 w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 grudnia 2015 r. wpłynęła - wniesiona bezpośrednio do Sądu-skarga J. S. (nadana w dniu 1 grudnia 2015 r.) na niewykonanie przez Starostę Powiatu (...) prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2010 r. sygn. II SA/Rz 734/08, którym stwierdzono nieważność decyzji Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2008 r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów.

Skarga ta została przekazana zgodnie z właściwością Staroście Powiatu (...). Ponownie wpłynęła do Sądu w dniu 11 stycznia 2016 r. z wyjaśnieniem organu, że po wyroku z dnia 2 grudnia 2010 r. sprawa została przekazana do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczego (...), które decyzją z dnia (...) sierpnia 2012 r. nr (...) uchyliło decyzję Starosty z dnia (...) sierpnia 2007 r. zatwierdzającą projekt scalenia gruntów wsi P., a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania. Skarga na decyzję Kolegium została prawomocnie oddalona wyrokiem WSA w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2013 r. sygn. II SA/Rz 1022/12.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy Sąd administracyjny w pierwszej kolejności obowiązany jest ocenić dopuszczalność skargi. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) dalej zwanej: "p.p.s.a.", jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego albo skarga jest niedopuszczalna z innych przyczyn wówczas podlega odrzuceniu. Jej rozpoznanie rodziłoby bowiem nieważność postępowania sądowego (art. 183 § 2 pkt 1, art. 172 i art. 285k § 3 p.p.s.a.). Zwrócić należy ponadto uwagę, że skargę w niniejszej sprawie wniesiono po dniu 14 sierpnia 2015 r., co - z uwagi na treść art. 2 i 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658), ma wpływ na stan prawny znajdujący zastosowanie w tej sprawie.

Zakres właściwości sądu administracyjnego, jak wynika z art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, musi być określony w ustawie. Nie cała bowiem działalność administracji publicznej została poddana kontroli (por. uzasadnienie uchwały NSA z 3 grudnia 2001 r. sygn. OPS 3/01).

Zakres właściwości Sądu administracyjnego określają przede wszystkim przepisy art. 3 § 2 i § 3 p.p.s.a. Sąd rozpoznaje również skargi na niewykonanie przez organ administracji publicznej wyroku. Zgodnie jednak z art. 154 § 1 p.p.s.a., skarga taka - od dnia 15 sierpnia 2015 r. - jest dopuszczalna jedynie w przypadku niewykonania przez organ wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona. Na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmianie uległ bowiem stan prawny zawężający przedmiot skargi wnoszonej w trybie art. 154 p.p.s.a. na niewykonanie wyroku, gdyż poprzednio - do dnia 14 sierpnia 2015 r. - przepis art. 154 § 1 p.p.s.a. stanowił, że "[w) razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny". Obecnie stanowi zaś, że "[w) razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny". Z porównania treści tych przepisów wynika więc, że w aktualnym stanie prawnym nie jest dopuszczalne wniesienie w trybie art. 154 § 1 p.p.s.a. skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu (decyzji). Nie obejmuje ona obecnie przypadków bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność decyzji, a skargę taką - na bezczynność lub przewlekłość - można wnieść jedynie w oparciu o przepisy art. 3 § 2 pkt 1 i 8 oraz art. 149 p.p.s.a., po wyczerpaniu trybu skargowego określonego w art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a. oraz art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego, czego jednak skarga J. S. z dnia 30 listopada 2015 r. nie dotyczy. Skargą tą - w zakresie przedmiotu zaskarżenia - Sąd jest natomiast związany z mocy art. 57 § 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 3 § 2 i art. 134 § 1 p.p.s.a. Nie ulega zaś wątpliwości, że przed tutejszym Sądem postępowanie w sprawie bezczynności lub przewlekłego prowadzenia przez Starostę postępowania w sprawie scalenia gruntów wsi P. nie toczyło się; Sąd nie wydał zatem orzeczenia na podstawie art. 149 p.p.s.a. Wyrokiem z dnia 2 grudnia 2010 r. sygn. II SA/Rz 734/08 stwierdzono natomiast nieważność decyzji Wojewody (...) z dnia (...) lipca 2008 r. nr (...).

Podsumowując, od dnia 15 sierpnia 2015 r. skarga na niewykonanie wyroku, wnoszona w trybie art. 154 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest dopuszczalna jedynie w przypadku niewykonania przez organ wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania i nie obejmuje przypadków bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności. Oznacza to, że skarga J. S. na niewykonanie wyroku z dnia 2 grudnia 2010 r. stwierdzającego nieważność decyzji Wojewody jest niedopuszczalna i zachodzi konieczność jej odrzucenia, o czym orzeczono na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Z tego względu, stosownie do art. 222 p.p.s.a., nie wzywano do uiszczenia wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.