Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2632072

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 28 lutego 2019 r.
II SA/Rz 221/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Kobak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Opisaną w sentencji decyzją, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) (dalej w skrócie: "SKO") utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy (...) z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...) o odmowie udostępnienia skarżącemu A. P. informacji publicznej.

Odpis decyzji SKO został doręczony skarżącemu w dniu 8 stycznia 2019 r.

W dniu 8 lutego 2019 r. skarżący nadał w placówce operatora pocztowego skargę na powyższą decyzję SKO.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jako wniesiona z uchybieniem terminu podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a."), skargę do sądu wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia. Stosownie zaś do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W przedmiotowej sprawie zaskarżoną decyzję doręczono skarżącemu w dniu 8 stycznia 2019 r., a zatem ustawowo określony 30-dniowy termin przewidziany na wniesienie skargi upłynął z dniem 7 lutego 2019 r. (czwartek). Skarżący wniósł zaś skargę w dniu 8 lutego 2019 r., a więc z uchybieniem terminu przewidzianego do jej wniesienia.

Okoliczność ta w świetle przytoczonych wyżej regulacji, obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.