Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897841

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 maja 2011 r.
II SA/Rz 183/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący NSA Małgorzata Wolska Sędziowie SO del. Anna Bembenek NSA Stanisław Śliwa(spr.) Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 17 maja 2011 r. sprawy ze skargi M. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.