Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996568

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 19 stycznia 2016 r.
II SA/Rz 1734/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zdrzałka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o.o. z/s (...) na postanowienie (...) Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2015 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na opisane w sentencji postanowienie. Wezwanie zawierało pouczenie, że czynności powyższej należy dokonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W wyznaczonym terminie Spółka nie uzupełniła braków fiskalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Stosownie do art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis, przy czym pismem takim jest również skarga. W przypadku gdy skarga nie została należycie opłacona, zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, ponieważ wobec braku opłaty Sąd nie podejmie żadnej czynności.

W rozpoznawanej sprawie zarządzenie w przedmiocie uiszczenia wpisu doręczono Spółce w dniu 22 grudnia 2015 r., a zatem ostatnim dniem ustawowo określonego 7-dniowego terminu przewidzianego na uzupełnienie braków fiskalnych skargi był dzień 29 grudnia 2015 r. Pomimo upływu terminu skarżąca nie uiściła należnego wpisu, co uniemożliwia nadanie sprawie prawidłowego biegu i obliguje Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 1 i 3 w związku z art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.