Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1996565

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 14 stycznia 2016 r.
II SA/Rz 1729/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (...) z dnia (...) października 2015 r. Nr (...) w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną przez K. H. decyzją z dnia (...) października 2015 r. Nr (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze (...) utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta (...) z dnia (...) września 2015 r. Nr (...) o zatrzymaniu prawa jazdy.

Skierowany do skarżącego odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł został odebrany przez jego dorosłego domownika (żonę W. H.) 22 grudnia 2015 r., czego dowodem jest zalegające w aktach sądowych sprawy zwrotne potwierdzenie odbioru (k. 13); taki sposób doręczenia jest skuteczny względem skarżącego, gdyż zgodnie z art. 72 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), jeżeli doręczający nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć pismo dorosłemu domownikowi, jeżeli nie ma on sprzecznych interesów w sprawie i podjął się oddania pisma. Mimo wskazanego rygoru, że nieuiszczenie wpisu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia skutkować będzie odrzuceniem skargi, nie został on opłacony (ostatnim dniem terminu był 29 grudnia 2015 r.).

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Na podstawie zaś § 3 tego artykułu, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skoro skarżący nie zastosował się do doręczonego wezwania, wniesiona przez niego skarga nie może być rozpoznawana i podlega na podstawie powołanego przepisu odrzuceniu.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.