Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163905

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 25 października 2016 r.
II SA/Rz 1673/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 1673/15 oddalającego skargę M. R. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji - postanawia - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 1673/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę M. R. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) października 2015 r., nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 28 sierpnia 2016 r.

W dniu 22 września 2016 r. (data nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie złożona została skarga kasacyjna sporządzona i podpisana osobiście przez M. R.

Wykonując zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II z dnia 23 września 2016 r., pismem z dnia 26 września 2016 r., wezwano wnoszącego skargę kasacyjną do usunięcia jej braków formalnych, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej, poprzez wykazanie czy jest on osobą umocowaną do wniesienia samodzielnie skargi kasacyjnej zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - określanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.")

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego z zastrzeżeniem § 2 i § 3 art. 175 p.p.s.a. Zdefiniowany w art. 175 § 1 p.p.s.a. przymus adwokacki nie obowiązuje, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2 p.p.s.a.). Skargę kasacyjną może sporządzić też doradca podatkowy - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz rzecznik patentowy - w sprawach własności przemysłowej (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

Sporządzenie skargi kasacyjnej osobiście przez stronę nieposiadającą wskazanych wyżej kwalifikacji stanowi brak skargi kasacyjnej przesądzający o jej niedopuszczalności (postanowienie NSA z dnia 5 marca 2004 r., OSK 69/04, publ. Centralna Baza Orzeczeń i Informacji o Sprawach).

W okolicznościach sprawy złożona skarga kasacyjna obarczona jest brakiem, który czyni ją niedopuszczalną. Podpisany pod tą skargą M. R. nie jest adwokatem, radcą prawnym bądź innym podmiotem wskazanym w art. 175 § 2 i § 3 p.p.s.a. Nadto Sąd zauważa, że mimo stosownego wezwania - pismo z dnia 26 września 2016 r. - w zakreślonym terminie wnoszący skargę kasacyjną nie wykazał, że jest osobą umocowaną do wniesienia samodzielnie skargi kasacyjnej, zgodnie z art. 175 p.p.s.a.

Z tych względów Sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a. uznał skargę kasacyjną sporządzoną przez skarżącego samodzielnie za niedopuszczalną i orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.