II SA/Rz 1653/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203029

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 lutego 2017 r. II SA/Rz 1653/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Solarski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Rz 1653/16 o odrzuceniu skargi J. W., R. W., P. W., B. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2016 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 stycznia 2017 r. do tutejszego Sądu wpłynęło pismo zatytułowane "Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. sygn. akt I SA/Rz 1653/16". W nagłówku wskazano NSA w Warszawie za pośrednictwem WSA

w Rzeszowie, sygn. sprawy: I SA/Rz 1653/16, skarżących: J. W., R. W. i inni, oraz organ: Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Pismem z dnia 18 stycznia 2017 r. wezwano pełnomocnika Skarżących do usunięcia braków formalnych zażalenia przez: wskazanie zaskarżonego postanowienia informując, że podano sygn. akt I SA/Rz 1653/16, sprecyzowanie wniosku i zwięzłe jego uzasadnienie, podpisanie zażalenia, złożenie pełnomocnictwa oraz nadesłanie 8 egzemplarzy odpisów zażalenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 23 stycznia 2017 r., lecz wyznaczony w nim termin upłynął bezskutecznie w dniu 30 stycznia 2017 r.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.