II SA/Rz 1383/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2772748

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2020 r. II SA/Rz 1383/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Godlewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.P. i A.J. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) września 2019 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności budowy budynku muru oporowego - postanawia - odrzucić skargę S.P.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 6 grudnia 2019 r. do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga S.P. i A.J. na opisaną w sentencji postanowienia decyzję, która doręczona została S.P. w dniu 26 września 2019 r. Skarga została nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w dniu 6 listopada 2019 r.

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Skoro decyzję doręczono S.P. w dniu 26 września 2019 r., zatem termin do wniesienia przez nią skargi upływał w dniu 28 października 2019 r. Wspólna z A.J. skarga została przez nią nadana w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w dniu 6 listopada 2019 r., a zatem z 9 - dniowym opóźnieniem.

Z tej przyczyny Sąd zobowiązany był odrzucić skargę S.P. wniesioną po upływie terminu do dokonania tej czynności, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a.

Skutku tego nie wyłącza omyłkowe skierowanie przez Sąd do S.P. wezwania do solidarnego uiszczenia wraz z A.J. wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.