Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1553076

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 1 grudnia 2014 r.
II SA/Rz 1365/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą w P. na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) lipca 2014 r. Nr (...) w przedmiocie sprzeciwu na czynności kontrolne - postanawia -

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić A Sp. z o.o. z/s w P. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 października 2014 r. (data wpływu do Sądu) A Sp. z o.o. z siedzibą w P. (zwana dalej: "Spółką") złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) lipca 2014 r. Nr (...), którym utrzymano w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w (...) z dnia (...) czerwca 2014 r., nr (...) orzekające o bezprzedmiotowości sprzeciwu wniesionego przez ww. Spółkę w dniu (...) czerwca 2014 r., zgłoszonego w trybie art. 84c ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm. - zwana dalej "ustawą"), na czynności kontrolne podjęte w dniu (...) czerwca 2014 r. w sklepie (...) przy ul. (...) w P.

W odpowiedzi na skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wniósł o oddalenie skargi względnie jej odrzucenie i podtrzymał stanowisko wyrażone w kwestionowanym postanowieniu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.), sąd administracyjny sprawuje kontrolę działalności administracji, obejmującą badanie zaskarżonych aktów pod względem ich zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Zakres sądowej kontroli administracji określony został w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - określanej dalej jako "p.p.s.a."). Stosownie do art. 3 § 1 p.p.s.a. sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Warunkiem merytorycznego rozpatrzenia skargi jest złożenie jej od aktu lub czynności objętych zakresem właściwości rzeczowej sądu administracyjnego, określonej w art. 3 § 2 i § 3 p.p.s.a.

Zauważyć przy tym należy, że przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy, sąd administracyjny zobligowany jest ocenić jej dopuszczalność, w tym dopuszczalność drogi sądowej. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego sąd skargę odrzuca.

W okolicznościach rozpoznawanej sprawy przedmiotem skargi uczyniono postanowienia wydane na skutek postępowania zainicjowanego wniesieniem przez Spółkę sprzeciwu w trybie art. 84c ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d. Ostatnio wymieniony przepis stanowi zaś, że wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowadza kontrolę, powołując się na przepisy art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 i art. 84a.

W tym miejscu zwrócić należy uwagę, że kwestia oceny dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na postanowienie w przedmiocie rozpatrzenia sprzeciwu została dokonana w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 stycznia 2014 r., sygn. akt II GPS 3/13. Stwierdzono w niej, że na odmowę rozpatrzenia sprzeciwu wniesionego na podstawie art. 84c ust. 1 ustawy nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Uznano przy tym, że samo nawiązanie do stosowania przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), jak to ma miejsce w art. 84c ust. 16 ustawy, nie pozwala przypisać temu postępowaniu charakteru postępowania administracyjnego. Przedmiot kontroli działalności gospodarczej nie odpowiada bowiem przedmiotowi postępowania administracyjnego określonego w art. 1 k.p.a. Wobec tego, postępowanie prowadzone w trybie art. 84c ustawy nie jest postępowaniem administracyjnym. Postanowienia wydane wskutek rozpoznania sprzeciwu nie są postanowieniami wydanymi w postępowaniu administracyjnym, jak tego wymaga art. 3 § 2 pkt 2 p.p.s.a. Postanowienia te nie rozstrzygają również bezpośrednio o konkretnych obowiązkach lub uprawnieniach kontrolowanego przedsiębiorcy. Dopiero wynik kontroli może stanowić podstawę do podejmowania władczych środków wobec działania podmiotu niezgodnego z wzorcem prawidłowego działania. Postanowienie podjęte na podstawie art. 84c ust. 9 lub 10 ustawy wpływają więc jedynie na sytuację faktyczną, a nie prawną kontrolowanego przedsiębiorcy.

Stwierdzić zatem należy, że wydane przez organy inspekcji sanitarnej postanowienia "o bezprzedmiotowości sprzeciwu", niezależnie od tego, że nie odpowiadały treści art. 84c ust. 9 ustawy, ale też wprost nie stanowiły "o odmowie rozpatrzenia sprzeciwu", nie mogą zostać poddane kontroli sądowoadministracyjnej. Nie zostały wydane w postępowaniu administracyjnym, lecz w postępowaniu kontrolnym.

W tych okolicznościach, uznać należy, że będąca przedmiotem rozważań sprawa nie mieści się w zakresie kognicji sądu administracyjnego a zatem skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.