Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2844518

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 26 lutego 2014 r.
II SA/Rz 1337/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Joanna Zdrzałka (spr.) Sędziowie SO del. Elżbieta Mazur-Selwa WSA Paweł Zaborniak Protokolant Sylwia Pacześniak po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 lutego 2014 r. sprawy ze skargi J. D. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.