Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2739400

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 13 listopada 2019 r.
II SA/Rz 1271/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SNSA Małgorzata Wolska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. M. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) sierpnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) sierpnia 2019 r. Główny Inspektor Transportu Drogowego wydał decyzję w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym.

Decyzja ta została doręczona W. M. - prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą M. W. (...) w dniu 30 sierpnia 2019 r. Zawierała pouczenie o możliwości jej zaskarżenia, poprzez wniesienie skargi do WSA w Rzeszowie, za pośrednictwem organu, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Skargę do Sądu złożył, za pośrednictwem organu W. M. w dniu 21 października 2019 r. (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - określanej dalej jako "p.p.s.a.") skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Stosownie zaś do art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu. Zaskarżona decyzja GITD z (...) sierpnia 2019 r., zawierająca prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi do WSA w Rzeszowie, została doręczona W. M. w dniu 30 sierpnia 2019 r. Zatem termin do złożenia skargi upływał z dniem 29 września 2019 r. (niedziela). Ponieważ ostatni dzień terminu do wniesienia skargi wypadał w dzień ustawowo wolny od pracy tj. w niedzielę, dlatego też z uwagi na brzmienie art. 83 § 2 p.p.s.a., który nakazuje przesunięcie ostatniego dnia terminu przypadającego na dzień wolny od pracy na następny dzień, ostatnim dniem terminu na złożenie skargi w niniejszej sprawie był poniedziałek - 30 września 2019 r.

Tymczasem skarżący przedmiotową skargę nadał w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w dniu 21 października 2019 r., a więc z uchybieniem terminu.

Z naprowadzonych wyżej okoliczności wynika, że w niniejszej sprawie skarga została wniesiona po upływie ustawowego terminu przewidzianego w art. 53 § 1 p.p.s.a., a skarżący nie złożył wniosku o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., wniesienie skargi po terminie skutkuje jej odrzuceniem, przy czym bez wpływu na treść mającego zapaść rozstrzygnięcia, pozostaje kwestia wielkości opóźnienia.

Mając na uwadze powyższe względy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.