Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852077

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 17 lipca 2014 r.
II SA/Rz 1183/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Józefczyk.

Sentencja

z dnia 17 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2014 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2013 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego - postanawia - podjąć zawieszone postępowanie sądowe.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.